Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví z 15. prosince 2015

Ústecký kraj: Lidé stále dýchají vzduch zamořený nad limity
Plán pro čistější vzduch jako slohové cvičení

Chomutov/Plzeň, 15. prosince 2015 – Znečištění ovzduší v Ústeckém kraji i v loňském roce překročilo platné limity pro prach (PM10) a rakovinotvorný benzo-a-pyren (BaP). Zamořený vzduch přitom představuje vážné ohrožení zdraví lidí, podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) způsobuje v Česku předčasnou smrt více než 10 tisíc lidí ročně. (1) Zlepšení situace by měl do roku 2020 zajistit „Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad“, který připravilo ministerstvo životní prostředí, ale který postrádá stanovení konkrétních kroků a jejich časový harmonogram. (2)

„Ústecký kraj i v roce 2014 překračoval limity pro znečištění ovzduší prachem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem (3), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné i v České republice. (4). Už v červnu 2011 vypršela výjimka, kterou Česku poskytla Evropská komise pro znečištění prachem i pro Ústecký kraj. Ke slibovanému zlepšení ovzduší ale nedošlo a Česku proto hrozí citelné sankce ze strany Komise,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (5) a dodal. „Zdravotní dopady znečištění v regionu zdokumentovaly výsledky unikátního Programu Teplice. Rozdíl v očekávané délce života při narození oproti regionům s menším znečištěním činí 2 až 3 roky. Znečištěné ovzduší významně ovlivňuje genetický materiál a reprodukční funkce člověka. Prokázalo se, že znečištění ovzduší v regionu negativně ovlivňuje už vývoj zárodku v děloze, pravděpodobně ovlivňuje i kvalitu spermií, a tím i zdraví příštích generací. Výzkum také potvrdil zvýšený výskyt dětských nemocí, především onemocnění dýchacích cest a onemocnění alergických.“

Zákon a evropská směrnice o ovzduší oficiálně povolují překročit denní limit (50 µg/m3) pro znečištění polétavým prachem (PM10) po 35 dnů během kalendářního roku (4). „V loňském roce však monitorovací stanice Lom na Mostecku překročila denní limit 66x, Most 64x, Chomutov 57x, Ústí n. Labem-město 56x, Ústí n. L.-Všebořická 55x, Děčín 54x, Teplice 51x, Milá 49x, Litoměřice 44x, Krupka 43x, Droužkovice 37x, Tušimice 37x, Doksany 36x,“ uvedl Šuta.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10) a jako jemný prach částice menší než 2,5 μm (PM2,5). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako důsledek nedokonalého spalování, např. v automobilových motorech nebo v domácích topeništích. „Roční limitní hodnota pro benzo-a-pyren činí 1 ng/m3 a v roce 2014 byla překročena na 2 ze 3 monitorovacích stanic, na kterých je tato škodlivina v kraji měřena. Stanice Ústí nad Labem-Pasteurova překročila limit o 60% a stanice Teplice o 10%,“ konstatoval Šuta.

Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad, který poslední 2 roky připravovalo ministerstvo životní prostředí, obsahuje obecný cíl dosáhnout na celém území splnění imisních limitů do roku 2020. „Zklamalo mne ale, že program je prakticky nekontrolovatelný, protože nespecifikuje konkrétní kroky a jejich termíny k dosažení zákonných limitů. Vypadá to jako velmi dlouhé slohové cvičení, které má poskytnout ministerstvu alibi pro jednání s Evropskou komisí. Česku totiž za dlouholeté masivní překračování limitů znečištění hrozí ze strany Komise žaloba u evropského soudu, která nedávno postihla Bulharsko a aktuálně také Polsko,“ varoval Šuta.

Poznámky pro editory:
(1) European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2015 report
(2) Centrum životního prostředí a zdraví: Vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad – CZ04, prosinec 2015
(3) Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Tabelární ročenka 2014, Český hydrometeorologický ústav
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
(5) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která byla založena jako občanské sdružení v roce 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí a zdraví, tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz

Posted in Ovzduší, Tiskové zprávy.