O nás

Centrum pro životní prostředí a zdraví CpŽPZ vzniklo s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.
Centrum se zabývá otázkami vlivu životního prostředí na zdraví člověka. Základem odborné činnosti je soustavné sledování a vyhodnocování nových poznatků z oboru hygieny ovzduší (venkovní), odpadů, ale i chemických látek obecně; formulace a odborné zdůvodnění nových požadavků na jejich kvalitu a na hodnocení zdravotní závadnosti látek za použití postupů hodnocení zdravotních rizik, včetně legislativních návrhů. Centrum se věnuje i měření znečištění ovzduší a otázkám zdraví obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí.

Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která byla založena koncem roku 2009 jako občanské sdružení a od 1.1. 2014 má statut spolku.

Vedení organizace:

MUDr. Miroslav Šuta, je předsedou Centra a jeho spoluzakladatelem.
Zabývá se vlivy životního prostředí na lidské zdraví, zejména chemických látek a znečištěného ovzduší. Mimo jiné je autorem publikace „Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví“ (1996, 2008, 2010) a spoluautorem publikace „Aby se ve městech dalo dýchat – Příklady efektivních opatření pro zlepšení kvality ovzduší“ (2010).
Absolvoval studium všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Od roku 1990 působil postupně v několika nevládních ekologických organizacích. Do povědomí veřejnosti se dostal v letech 2000 až 2002, kdy byl koordinátorem kampaní Greenpeace ČR proti toxickým látkám, v rámci které se podařilo ukončit prodej hraček z PVC obsahujících ftaláty nebo zabezpečit a zahájit sanaci starých ekologických zátěží v podniku Spolana Neratovice. Od roku 2002 působí jako nezávislý odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Jako zástupce nevládních ekologických organizací byl od roku 1997 členem Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost. Je členem Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) a několika pracovních skupin European Environmental Bureau (EEB).
Je autorem několika obsáhlejších publikací s ekologickou tematikou a stovek článků s tématy persistentních organických látek (POPs), účinků chemických látek a znečištění životního prostředí na lidské zdraví, informačních nástrojů ochrany životního prostředí (PRTR), regulace používání chemických látek (REACH) atd.

Své texty publikuje např. v časopisech Odpady, Respekt, Literární noviny, nebo EKO – ekologie a společnost. Spolupracuje také s Českým rozhlasem a s Českou televizí, kde vystupoval např. v pořadech Nedej se!, Přidej se, Sama doma. Patří mezi VIP blogery týdeníku Respekt.

RNDR. Magdalena Klimovičová je spoluzakladatelkou Centra.
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy se specializací na systematickou biologii a ekologii a dále pak na fyzickou antropologii. V letech 1988 – 1990 studovala na Pekingské univerzitě. Přednášela pro FHS UK a PřF UK antropologii Dálného Východu. Člen Antropologické i Demografické společnosti Akademie věd, EASC, byla též dlouholetým členem National Coordination Committee projektu UNEP/GEF zabývající se problematikou biologické bezpečnosti. Od roku 2003 pracovala jako konzultant Greenpeace v oblasti problematiky GMO a působila jako vědecký poradce této organizace do roku 2011. Nyní pak pracuje jako nezávislý odborný konzultant.