Naše témata

Ovzduší
Dlouhodobě se věnujeme problému znečištění ovzduší v České republice, protože to patří k nejšpinavějším v Evropě a protože způsobuje každoročně předčasnou smrt několika tisíc občanů naší země.
Zorganizovali jsme například řadu seminářů nebo indikativní měření ultrajemného prachu v ovzduší několika měst. Připomínkovali jsme připravovanou legislativu v oblasti ochrany ovzduší nebo strategické dokumenty jako např. plány zlepšování kvality ovzduší atd.

Pesticidy
Zapojili jsme se do mezinárodního projektu testujícího obsah zbytku pesticidů v potravinách. Informujeme o aktuálním vývoji vědeckého poznání v oblasti vlivů pesticidů na lidské zdravé a životní prostředí.

REACH
Poskytujeme spotřebitelům informace týkající se „látek, které vzbuzují mimořádné obavy“ (SVHC), zapojujeme se do veřejných konzultací ohledně zavádění směrnice REACH do praxe a zprostředkováváme aktuální informace pro zájemce z řad české veřejnosti.

Změna klimatu
Podíleli jsme se na mezinárodních projektech týkajících se ochrany klimatu, např. v oblasti emisí černého uhlíku (black carbon) nebo fluorovaných uhlovodíků (F-gases). Mimo jiné jsme zajistili český předklad doporučení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v oblasti omezení emisí černého uhlíku a prekurzorů ozónu.

Endokrinní disruptory
Účastníme se rozhodovacích procesu ohledně případně regulace látek narušujících hormonální systém (endokrinní disruptory) a informujeme o aktuálním vývoji vědeckého poznání o vlivech těchto látek na lidské zdraví a životní prostředí.