EEA: Český vzduch jeden z nešpinavějších v Evropě, Ostravsko mezi evropskými extrémy

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví z 24. listopadu 2016

eea-logoPlzeň, 24. listopadu 2016 – Nejnovější zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ukazuje, že znečištění ovzduší vážně ohrožuje zdraví lidí v Evropě, včetně obyvatel České republiky. Největším problémem zůstává zamoření ovzduší jemným prachem (PM2,5.), které má podle EEA v zemích Evropské unie na svědomí více než 430 tisíc předčasně zemřelých za rok. Dalších asi 68 tisíc předčasných úmrtí v EU má na svědomí oxid dusičitý (NO2) a 16 tisíc obětí připadá na vrub znečištění přízemním ozónem (O3). Česká republika podle patří podle zprávy EEA mezi země s nejhorším znečištěním ovzduší v Evropě, zejména z hlediska zamoření jemným prachem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem (BaP). Podle EEA lze na vrub znečištění ovzduší prachem přičíst v Česku asi 12 tisíc předčasně zemřelých během roku 2013. (1)

Podle zprávy EEA zhruba každý čtvrtý obyvatel městských oblastí musí dýchat vzduch, který je znečištěný více než dovolují limity Evropské unie (2). Ovšem až 90 % obyvatel těchto oblastí dýchá vzduch znečištěný prach, ozónem nebo benzo-a-pyren více než doporučuje pro ochranu lidského zdraví Světová zdravotnická organizace (WHO),“ uvedl MUDr. Miroslav ŠutaCentra pro životní prostředí a zdraví (3) a dodal: „Česká republika patří mezi vůbec nejhorší v Evropě ve znečištění jemným prachem, společně s Bulharskem, Polskem a Slovenskem. Průměrná roční hodnota naměřená v Ostravě-Radvanicích (36,2 mikrogramu/m3) neměla v Evropě konkurenci s výjimkou několika lokalit v Polsku, přičemž doporučení WHO pro ochranu zdraví překračovala více než 3,5krát! (1)

Jako jemný prach se obvykle označují částice s průměrem do 2,5 μm (PM2,5), které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití, hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Ve znečištění rakovinotvorným benzo-a-pyrenem tvořila v roce 2014 Česká republika absolutní špičku společně s Polskem. Celoroční koncentrace BaP by neměla překročit 1 ng/m3, ale hodnota naměřená v Ostravě-Radvanicích dosahovala 9,3 ng/m3, což nemělo v západní Evropě obdoby. Těsně tuto hodnotu dokázala překonat jenom stanice v nejzamořenější části Polska (1),“ uvedl Šuta a doplnil: „Přitom studie zdravotního stavu dětí v Ostravě prokázala, že děti narozené a bydlící po 6 let v nejznečištěnější oblasti Ostrava východ (Radvanice, Bartovice, Slezská Ostrava) měly třikrát vyšší výskyt lékařem diagnostikovaného průduškového astmatu a nejméně dvakrát vyšší výskyt atopického ekzému a alergické rýmy než děti narozené a žijící ve zbytku Ostravy.“ (4)

Poznámky pro editory:

(1) European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2016 report

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

(3) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která vznikla koncem roku 2009 jako občanské sdružení. Aktivity centra se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.

(4) Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám: Studie zdravotního stavu dětí v Ostravě 2001–2009, Alergie 1/2013

Pražané žalují MŽP kvůli znečištění ovzduší prachem, oxidy dusíku a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem

stare_mesto_prazske_znak Společná tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví, Frank Bold a ClientEarth z 26. září 2016

Praha, 26. září 2016 – Občané Prahy dnes prostřednictvím svých advokátů podali žalobu na ministerstvo životního prostředí (MŽP) kvůli neefektivnímu Programu zlepšování kvality ovzduší (1). Znečištění ovzduší v Praze dlouhá léta překračuje zákonem i evropskou směrnicí stanovené limity pro prach, oxidy dusíku a rakovinotvorný benzo-a-pyren. Ministerstvo v minulosti žádalo Evropskou komisi o časově omezené výjimky pro dosažení limitů znečištění prachem a oxidem dusičitým v Praze. Komise výjimky odmítla udělit (2, 3), ale Praha nebyla schopna dosáhnout splnění limitů ani v termínech, které navrhlo samo ministerstvo. Znečištění ovzduší v Praze vede k vážným onemocněním srdce a cév, včetně předčasných úmrtí obyvatel Prahy na srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice. Ministerstvem vydaný plán však podle žalujících občanů Prahy nemá velkou šanci tuto situaci změnit, proto navrhují zrušení plánu a jeho nahrazení novým.

 

„Jeden z klíčových zdravotních problémů pro obyvatele Prahy, i když jsem si to i já donedávna neuvědomovala, představují zplodiny z automobilové dopravy. O opatřeních ke snížení znečištění ovzduší škodlivými látkami z dopravy se spíše mluví nebo píše, než že by byly realizovány v praxi,“ objasňuje okolnosti žaloby jedna z žalobkyň, Olga Richterová (4), občanka městské části Prahy 10. Tato část Prahy je přitom nejen sídlem žalovaného ministerstva životního prostředí, ale některé lokality Prahy 10 jsou řazeny mezi kritické oblasti města z pohledu kvality ovzduší.

Ani předchozí strategie proto nevedly k dosažení zákonných limitů a obáváme se, že to je problém i aktuálního programu. Potřebujeme takový plán, který ochrání naše zdraví a nebude jen soupisem toho, co by se pro čistější ovzduší případně mohlo udělat,“ vysvětluje Olga Richterová, spolupracovnice místního spolku Koalice VLASTA, jež je k žalobě připojen (4), a dodává: „Věříme, že pokud soud tento program zruší, bude ministerstvo nuceno přijmout nový, který konečně zajistí dosažení splnění limitů a který jasně definuje konkrétní opatření i jejich časový plán a přínos pro lidi žijící v zatížených oblastech.“

Žalující stranu zastupují právníci společnosti Frank Bold (5), podle kterých je ministerstvem slibované splnění imisních limitů v roce 2020 nereálné. „Program jako celek podle našeho přesvědčení nesplňuje základní požadavky českých i evropských právních předpisů tak, aby na jeho základě bylo možné v co nejkratší možné době dosažení zákonem stanovených limitů znečištění. Proto žádáme soud, aby program zlepšování kvality ovzduší pro Prahu zrušil,“ vysvětluje Kristína Šabová a dodává: „Program neobsahuje dostatečně konkrétní opatření, jejich časový plán, ani srozumitelné hodnocení jejich účinnosti, z nichž by bylo zřejmé, kdy a v důsledku jakých konkrétních opatření bude dosaženo stanovených hodnot limitů a zda se skutečně jedná o co nejdříve možný termín dosažení těchto zákonem stanovených hodnot. Z programu zároveň nevyplývá, proč ministerstvo zvolilo tento termín, ani že k tomuto datu ke splnění může skutečně dojít. Z některých částí programu a z vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí naopak vyplývá, že ve vztahu k navrženým opatřením se nejedná o termín reálný.“

„Znečištěné ovzduší představuje v současnosti v Česku ze všech faktorů životního prostředí největší ohrožení lidského zdraví. V posledních letech vedlo znečištěné ovzduší v České republice k předčasnému úmrtí asi 10 tisíc lidí ročně (6) a k několika tisícům vážných onemocnění dýchacího ústrojí nebo srdečně-cévního systému. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje zpřísnit politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů, ale Praha dlouhodobě neplní ani stávající limity, ani stávající hodnoty doporučované odborníky pro ochranu lidského zdraví,“ uvedl Miroslav Šuta, expert pro hodnocení zdravotních rizik z  Centra pro životní prostředí a zdraví (7) a dodal: „Ministerstvo vyjednávalo s Evropskou komisí o časově omezených výjimkách pro znečištění ovzduší Prahy prachem a oxidem dusičitým do poloviny roku 2011, respektive do počátku roku 2015. Komise však vznesla námitky vůči těmto požadavkům. Mimo jiné i proto, že ministerstvem předložené podklady neprokazovaly splnění limitů. Doslova Komise uvedla, že v plánech kvality ovzduší chybí důkazy o tom, jak bude stanovených hodnot dosaženo. Dále Komise upozorňovala na nekonzistentnost odhadů plánovaného zlepšení kvality ovzduší a očekávané doby pro dosažení příslušných hodnot (3). Život dal námitkám Evropské komise za pravdu, neboť po vypršení ministerstvem navržených termínů se nepodařilo splnit ani zákonné limity, ani sliby ministerstva.“

Tento případ je součástí vlny obdobných žalob probíhající napříč Evropou. V posledních dvou týdnech se k městům, kde lidé bojují za své právo dýchat čistý vzduch, připojilo Brno, Brusel a dnes i Praha. Vlády v celé EU reagovaly příliš pomalu na krizi v oblasti veřejného zdraví způsobenou znečištěním ovzduší, které se každoročně podílí na více než 400 tisících předčasných úmrtí v zemích Evropské unie,uvedl Alan Andrews, právník mezinárodní organizace ClientEarth (8) a dodal: „Žaloba jako je tato může mít pozitivní dopad na životy tisíců lidí. Soudy ve Velké Británii a v Německu již nařídily úřadům, aby podnikly konkrétní kroky k vyčištění nelegálně znečištěného ovzduší.“

Poznámky pro editory:

(1) Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha (PZKO): http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016

(2) Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2009 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO2 a zproštěni povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat pro PM10.

(3) Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO2 ve čtyřech zónách kvality ovzduší.

(4) Žalobu podala paní Olga Richterová a místní spolek Koalice VLASTA u Městského soudu v Praze.

(5) Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními společenskými výzvami. Více na www.frankbold.org

(6) European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2015 report

(7) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Více na http://www.cpzpz.cz

(8) ClientEarth je mezinárodní nevládní nezisková organizace. Více na http://www.clientearth.org

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví z 15. prosince 2015

Ústecký kraj: Lidé stále dýchají vzduch zamořený nad limity
Plán pro čistější vzduch jako slohové cvičení

Chomutov/Plzeň, 15. prosince 2015 – Znečištění ovzduší v Ústeckém kraji i v loňském roce překročilo platné limity pro prach (PM10) a rakovinotvorný benzo-a-pyren (BaP). Zamořený vzduch přitom představuje vážné ohrožení zdraví lidí, podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) způsobuje v Česku předčasnou smrt více než 10 tisíc lidí ročně. (1) Zlepšení situace by měl do roku 2020 zajistit „Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad“, který připravilo ministerstvo životní prostředí, ale který postrádá stanovení konkrétních kroků a jejich časový harmonogram. (2)

„Ústecký kraj i v roce 2014 překračoval limity pro znečištění ovzduší prachem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem (3), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné i v České republice. (4). Už v červnu 2011 vypršela výjimka, kterou Česku poskytla Evropská komise pro znečištění prachem i pro Ústecký kraj. Ke slibovanému zlepšení ovzduší ale nedošlo a Česku proto hrozí citelné sankce ze strany Komise,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (5) a dodal. „Zdravotní dopady znečištění v regionu zdokumentovaly výsledky unikátního Programu Teplice. Rozdíl v očekávané délce života při narození oproti regionům s menším znečištěním činí 2 až 3 roky. Znečištěné ovzduší významně ovlivňuje genetický materiál a reprodukční funkce člověka. Prokázalo se, že znečištění ovzduší v regionu negativně ovlivňuje už vývoj zárodku v děloze, pravděpodobně ovlivňuje i kvalitu spermií, a tím i zdraví příštích generací. Výzkum také potvrdil zvýšený výskyt dětských nemocí, především onemocnění dýchacích cest a onemocnění alergických.“

Zákon a evropská směrnice o ovzduší oficiálně povolují překročit denní limit (50 µg/m3) pro znečištění polétavým prachem (PM10) po 35 dnů během kalendářního roku (4). „V loňském roce však monitorovací stanice Lom na Mostecku překročila denní limit 66x, Most 64x, Chomutov 57x, Ústí n. Labem-město 56x, Ústí n. L.-Všebořická 55x, Děčín 54x, Teplice 51x, Milá 49x, Litoměřice 44x, Krupka 43x, Droužkovice 37x, Tušimice 37x, Doksany 36x,“ uvedl Šuta.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10) a jako jemný prach částice menší než 2,5 μm (PM2,5). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako důsledek nedokonalého spalování, např. v automobilových motorech nebo v domácích topeništích. „Roční limitní hodnota pro benzo-a-pyren činí 1 ng/m3 a v roce 2014 byla překročena na 2 ze 3 monitorovacích stanic, na kterých je tato škodlivina v kraji měřena. Stanice Ústí nad Labem-Pasteurova překročila limit o 60% a stanice Teplice o 10%,“ konstatoval Šuta.

Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad, který poslední 2 roky připravovalo ministerstvo životní prostředí, obsahuje obecný cíl dosáhnout na celém území splnění imisních limitů do roku 2020. „Zklamalo mne ale, že program je prakticky nekontrolovatelný, protože nespecifikuje konkrétní kroky a jejich termíny k dosažení zákonných limitů. Vypadá to jako velmi dlouhé slohové cvičení, které má poskytnout ministerstvu alibi pro jednání s Evropskou komisí. Česku totiž za dlouholeté masivní překračování limitů znečištění hrozí ze strany Komise žaloba u evropského soudu, která nedávno postihla Bulharsko a aktuálně také Polsko,“ varoval Šuta.

Poznámky pro editory:
(1) European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2015 report
(2) Centrum životního prostředí a zdraví: Vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Severozápad – CZ04, prosinec 2015
(3) Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Tabelární ročenka 2014, Český hydrometeorologický ústav
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
(5) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která byla založena jako občanské sdružení v roce 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí a zdraví, tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz

Pražský vzduch je stále zamořen nad limity – Schvalovaný plán pro čistější vzduch je děravý jako cedník

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví z 11. prosince 2015

Praha/Plzeň, 11. prosince 2015 – Znečištění ovzduší v Praze i v loňském roce překročilo platné limity pro prach (PM10, PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné i v České republice. (1) Znečištění ovzduší přitom představuje vážné ohrožení zdraví obyvatel. Podle analýzy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v Česku předčasné umírá více než 10 tisíc lidí ročně v důsledku znečištění ovzduší prachem, stovky lidí ročně umírají kvůli zamoření vzduchu oxidem dusičitým a přízemním ozónem. (2) Zlepšení situace by měl do roku 2020 zajistit „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha“, který připravilo ministerstvo životní prostředí, ale který postrádá stanovení konkrétních kroků a jejich časový harmonogram. (3)

 I v roce 2014 překračovala Praha limity pro znečištění ovzduší prachem, oxidem dusičitým a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem (4), které vyplývají z evropské směrnice o ovzduší. Praze už dávno vypršela výjimka pro znečištění prachem a i lhůta, po niž žádala výjimku z limitu pro zamoření oxidem dusičitým. Údajně plánovaná opatření nebyla zavedena, a proto nedošlo ani ke slibovanému zlepšení ovzduší v Praze,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta Centra pro životní prostředí a zdraví (5) a dodal. „Hlavním zdrojem zamoření ovzduší v Praze zůstává automobilová doprava a odborné lékařské studie přitom prokázaly, že znečištění ovzduší automobily představuje v evropských městech vážné ohrožení lidského zdraví i životů. Například studie z roku 2013 spojuje asi 28% případů srdečně-cévních onemocnění v evropských městech se znečištěním ovzduší způsobeným intenzivní automobilovou dopravu.“ (6)

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha, který poslední 2 roky připravovalo ministerstvo životní prostředí, obsahuje obecný cíl dosáhnout na celém území aglomerace Praha splnění imisních limitů do roku 2020. „Velmi nás ale zklamala skutečnost, že program nespecifikuje konkrétní kroky pro dosažení zákonných limitů ani jejich termíny. Obsahuje pouze jakýsi doporučený katalog obecných opatření, ze kterých není jasné co a do kdy se má stát, aby Prahy limity konečně plnila. Program tak obrazně řečeno připomíná cedník, kterým úřady plánují nabírat vodu, konstatoval MUDr. Šuta a dodal: „Na mne osobně činí program dojem, že jde ze strany ministerstva o slohové cvičení, které mu má hlavně poskytnout alibi při jednání s Evropskou komisí. Za dlouholeté masivní překračování limitů totiž České republice hrozí ze strany Evropské komise žaloba u evropského soudu, která nedávno postihla Bulharsko a aktuálně také Polsko. V případě Prahy naše úřady už minimálně dvakrát dávaly plané sliby, a proto pochybuji, že by si Evropská komise tentokrát dala věšet bulíky na nos.“

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10) a jako jemný prach potom částice menší než 2,5 μm (PM2,5). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění. Oxid dusičitý je dráždivý plyn, který narušuje plicní funkce a spolupodílí se na vzniku tzv. sekundárních prachových částic a přízemního ozónu. Pro děti pak představuje zvýšené riziko onemocnění dýchacího ústrojí v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí,“ upozornil MUDr. Šuta a dodal: „Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako důsledek nedokonalého spalování, např. v automobilových motorech nebo v domácích topeništích.“

Poznámky pro editory:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

(2) European Environmental Agency (EEA): Air Quality in Europe – 2015 report

(3) Centrum životního prostředí a zdraví: Vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01, prosinec 2015

(4) Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Tabelární ročenka 2014, Český hydrometeorologický ústav

(5) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, která byla založena jako občanské sdružení v roce 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.

(6) Laura Perez at al.: Chronic burden of near-roadway traffic pollution in 10 European cities (APHEKOM network), European Respiratory Journal, March 21, 2013